best free html templates

Videos

Videos on End Times Lessons and actual preachings

End Times Lessons Videos and sermon videos as they we were actually preached in Christian Filipino churches.


1 Corinto 2: 4-5
At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan:  Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios.

Videos on End Times Bible Prophecy

Watch videos on End Times Bible Prophecy in English and Tagalog languages.

Subscribe to my End Times Bible Prophecy YouTube Channel.

Lesson 1: Why every Christian should Study End Times Prophecy

Understanding End Times Prophecy is for every Christian! God desires that we understand His Eternal Plans (Rev. 1:1-3).

Lesson 2: Why every Christian should Keep Watch for the Time and Season of our Lord's Second Coming

Jesus Christ and the Apostles repeatedly exhorted the Church to stay awake and keep watch for the soon coming and return of our Lord (Luke 21:36; Matt. 25:13; 1Thess 5:6). Keeping watch for the second coming of Jesus will produce in us the desire to be holy (1 Thess. 5:4-8) and serving Him at all times, preaching the Gospel (Luke 12:37).

Aralin 1: Bakit dapat Pag-aralan ng bawat Mananampalataya ang mga Hula sa Huling Araw

Nais ng Panginoong Jesus na pag-aralan ng Kanyang mga lingkod ang mga hula sa huling araw, sapagkat nalalapit na itong maganap (Pahayag 1:1-3).

Aralin 2: Bakit dapat Bantayan ng bawat Mananampalataya ang Muling Pagbabalik ng Panginoong Hesus

Iniutos sa atin ng Panginoong Hesus na bantayan ang muli Niyang pagdating, sapagkat hindi natin alam ang araw at oras nito. Gagantimpalaan ang matagpuang naghahanda, at kahabag-habag ang aabutang hindi handa (Lucas 12:35-46).

Paghandaan natin ang mga Kahirapan at Pag-uusig na Darating

Sa taong 2021 ay magsisimula na ang Tribulation, and pitong taon na paghihirap. Subalit, marami ang tatalikod sa pananampalataya at manlalamig sa pag-ibig (Mateo 24:10,12).

Ang Pagtalikod sa Pananampalataya at Panlalamig sa Pag-Ibig ng Marami

Sa panahon ng pitong-taon na paghihirap na tinatawag na Tribulasyon (Tribulation), sinabi ng Panginoong Jesus na marami sa mga mananampalataya ang tatalikod sa pananampalataya at manlalamig sa pag-ibig (Mateo 24:9-12). Bakit mangyayari ang ganitong pagtalikod? Paano natin maihahanda ang ating sarili ngayon upang hindi ito mangyari sa atin?

Pagiging Lingkod ng Panginoong Jesus sa Huling Araw

Ang pagiging lingkod ng Panginoong Jesus, lalo na sa panahon ng mga huling araw (last days, end times) ay may kalakip na malaking responsibilidad at pagtitiis. Bilang lingkod ni Jesus, paano natin haharapin ang mga hamon sa huling araw at pagtatagumpayan ang mga ito?

Unang Iglesya: Efeso – Hinahanap ng Panginoon ang Pag-ibig sa ating mga Puso

Ano ang mensahe ng Panginoong Jesus para sa Iglesya sa Efeso? Paano ito nangungusap sa ating mga Iglesya ngayon? Bakit napakahalaga ng pag-ibig, una sa lahat? Pag-aralan natin ang Pahayag 2:1-7.

Pangalawang Iglesya: Esmirna - Nais ng Panginoon na Magtiis tayo at Manatiling Tapat Hanggang Wakas sa Kanyang Piling

Ano ang mensahe ng Panginoong Jesus para sa Iglesya sa Esmirna? Paano ito nangungusap sa ating mga Iglesya ngayon? Bakit napakahalaga ng pagtitiis at pananatiling tapat, hanggang wakas? Pag-aralan natin ang Pahayag 2:8-11.

Pangatlong Igesya: Pergamo – Maging Ilaw ka ni Jesus sa Madilim na Sanlibutan

Ano ang mensahe ng Panginoong Jesus para sa Iglesya sa Pergamo? Paano ito nangungusap sa panahon natin ngayon? Gaano kahalaga ang pagiging ilaw sa madilim na sanlibutang ito? Nalalapit nang bumalot ang makapal na kadiliman sa daigdig, at dapat tayong maging ilaw ni Jesus. Pag-aralan natin ang Pahayag 2:8-11.

Videos on Actual Preachings

Watch videos on actual preachings on different Churches.

Subscribe to my Preaching YouTube Channel.

Juan 13: 1-17

Ang Kristyanong Pag-Ibig ay Higit na Dakila dahil Ito’y Kapahayagan ng Pag-Ibig ni Cristo

Preached at Guinhawa Bible Church in Pinamalayan, Oriental Mindoro, Philippines. Download the typewritten sermon here and the audio sermon here.

2 Cronica 7: 11-16

Ang Tunay na Pagsisisi lamang ang Magpapanumbalik ng Pabor ng Diyos sa ating mga Buhay

Preached at  Calapan Bible Church in Calapan City, Oriental Mindoro, Philippines. Download the typewritten sermon here and the audio sermon here.

Mateo 18: 21-35

Nararapat sa bawat Pinaghaharian ng Diyos ang Pusong Mapagpatawad

Preached at Guinhawa Bible Church in Pinamalayan, Oriental Mindoro, Philippines. Download the typewritten sermon here and the audio sermon here.

Luke 23:43

Katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ngayon ay kakasamahin kita sa Paraiso

Preached at JIL San Teodoro in San Teodoro, Oriental Mindoro, Philippines. 

Santiago 3: 13-18

Ang ating Pamumuhay ang Nagpapakita ng Tunay na Kulay ng Ating Karunungan

Preached at Mindoro Bible College in Pinamalayan, Oriental Mindoro, Philippines during our preaching class.

Other Teaching Videos 

Watch other teaching videos in English and Tagalog languages.

Subscribe to End Times Bible Prophecy YouTube Channel.

Ang Puso ng Diyos na Tayo’y Pagpalain sa Pamamagitan ng Pagbasbas (Bilang 6:22-27)

Ang Diyos ay naghihilom sa sugat ng Kanyang mga anak, at ninanais na bigyan tayo ng magandang simula. Alamin natin ang kahalagahan ng pagbasbas sa panahon ni Moises at Aaron at kung paano natin ito maisasabuhay ngayon! (Bilang 6:22-27; 1 Pedro 2:9)

Address

122 Lawaan St., Lumangbayan,
Calapan City, Oriental
Mindoro, 5200 Philippines

Contacts

Email: [email protected]  Mobile: +63950-679-1025