free web templates

Typewritten Sermons

Free editable Tagalog sermons for Filipino preachers

You can browse free Tagalog sermons from various topics in editable Microsoft Word format. Feel free to download and edit to suit your needs. Remember, these sermons will not replace your personal study, but are designed to provide some inspiration and assistance!

Click on any Scripture Text to download.


Isaias 52: 7
Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niyaong nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nangagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sion, Ang iyong Dios ay naghahari!

JUAN 13: 1-17

Ang Kristyanong Pag-Ibig ay Higit na Dakila Sapagkat Ito’y Kapahayagan ng Puso ni Kristo

1 PEDRO 4: 12-19

Ang Tamang Pagtugon sa mga Tiisin sa Buhay Pananampalataya ay Nagpapatunay na ang Yaman natin ay si Kristo

GAWA 12: 1-7

Ang Sama-Samang Pananalangin ng Buong Iglesya ay Lubhang Kailangan para sa Pagtatagumpay Nito

KAWIKAAN 16: 17

Ang Daan ng Matuwid ay may Kabanalan at Pakinabang

MATEO 18: 21-35

Nararapat sa Bawat Pinaghaharian ng Diyos ang Pusong Mapagpatawad

GENESIS 22: 1-18

Ang Pagtatagumpay sa mga Pagsubok ay may Malaking Bahagi upang Matanggap natin ang mga Pagpapala ng Diyos

ROMA 6: 1-14

Ang Buhay Kristyano ay pagiging Patay sa Kasalanan na Naghahatid sa atin sa Bagong Pamumuhay

ESTHER 7

Ang Diyos ang Nag-iingat sa Kanyang mga Anak mula sa Masasamang Plano

2 CRONICA 7: 11-16

Ang Tunay na Pagsisisi lamang ang Magpapanumbalik ng Pabor ng Diyos sa ating mga Buhay

GAWA 17

Nararapat sa Bawat Mananampalataya ang Panindigan ang Kadalisayan ng Salita ng Diyos

MATEO 5: 13-16

Ang mga Mananampalataya ay Tinawag upang Impluwensyahan ang Mundo

EXODO 33: 12-18

Ang Tamang Kalagayan ng Puso sa Pananalangin sa Panahon ng Pagsubok

DEUTERONOMY 8

Alalahanin mo nang may Pasasalamat ang Diyos at ang Lahat ng Kanyang Ginawa

COLOSSAS 3: 1-17

Ang mga Binuhay na Muli kay Kristo ay Nararapat na Pagsumikatan ang mga Makalangit na Bagay

EFESO 4: 1-16

Ang Lahat ay may Bahagi Tungo sa Ganap na Pagkakaisa ng Katawan ni Cristo

FILIPOS 1: 12-18

Sa Anumang Sitwasyon ay Maaaring Lumaganap ang Mabuting Balita

Contributed Sermons

The following English and Tagalog Sermons are humbly contributed by our dear brother James Dina of Christ Apostolic Church.

JOHN 15: 7-8

Effects of God's Word on Prayer

JUAN 15: 7-8

Epekto ng Salita ng Diyos sa Panalangin

JOB 12: 22

God Reveals Deep Things out of Darkness

JOB 12: 22

Diyos ay Naglilitaw ng mga Malalim na Bagay mula sa Kadiliman

JOB 5: 9

God of Wonders

JOB 5: 9

Diyos ng mga Kahanga-hangang Bagay

Address

122 Lawaan St., Lumangbayan,
Calapan City, Oriental
Mindoro, 5200 Philippines

Contacts

Email: [email protected]  Mobile: +63950-679-1025