best free css templates

Luke 21:36
Datapuwa't mangagpuyat kayo sa bawa't panahon, na mangagsidaing, upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang mangakatayo kayo sa harapan ng Anak ng tao.


Pangalawang Iglesya: Esmirna - Nais ng Panginoon na Magtiis tayo at Manatiling Tapat Hanggang Wakas sa Kanyang Piling

Pangalawang Aralin sa 7 Iglesya (Pahayag 2:8-11)

Download this Lesson in PDF

Si Jesus: Ang Simula at ang Wakas; ang Namatay at muling Nabuhay

Pahayag 1:8 “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Esmirna:

“Ito ang sinasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay.

Simula at Wakas – ang Pinagmulan at ang Layunin. Anuman ang sinumulan ni Jesus ay Kanyang tiyak na tatapusin:

Hebreo 12:2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. / Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya.

Si Jesus lamang ang pinakamataas at ang pangunahin, ang Siyang nagdidigta ng mga mangyayari at tanging makapangyarihan na nagpapatupad ng Kanyang mga panukala.

Namatay at muling Nabuhay – Pagbibigay-diin sa pagiging Mesias at Manliligtas ni Jesus, ang Kanyang pagtatagumpay sa Kamatayan na nagbibigay-katiyakan sa ating pagkabuhay na mag-uli:

1 Corinto 15:19-20 Kung ang pag-asa natin kay Cristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit sa katunayan si Cristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muli ngang bubuhayin ang mga patay.

Ang Mensahe para sa Iglesya sa Esmirna: “Magtiis ka at Manatiling Tapat Hanggang Wakas.”

Mga Mabubuting Katangian: Matiyagang Pagtitiis at Kababaang-loob

Natatanging Katangian: Kabilang sa Dalawang Iglesya (Filadelfia ang isa) na walang kapintasang binanggit laban ang Panginoong Jesus.

Pahayag 2:9 Alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang-puri sa iyo ng mga nagpapanggap na mga Judio; ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni Satanas.

1. Matiyagang Pagtitiis bunga ng Pagsunod sa Mabuting Balita 

Pahayag 2:9 Alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo.

2 Timoteo 3:12 Gayundin naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay nang matuwid bilang tagasunod ni Cristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig.

Filipos 1:29 Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Cristo.

Pahayag 2:9 Nalalaman ko rin ang mga paninirang-puri sa iyo ng mga nagpapanggap na mga Judio; ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni Satanas.

Pinakamasakit na Pag-uusig bunga ng paninirang-puri mula sa mga nagpapakilalang kapatid sa pananampalataya subalit mga kasangkapan ni Satanas.

Mateo 24:9-10 Pagkatapos ay kapopootan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapopoot sila at magtataksil sa isa't isa.

2. Kababaang-loob na nagtitiwala at dumedepende sa Diyos

Pahayag 2:9 Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka.

Literal na kahirapan, bunga ng pag-abuso sa kanilang personal na ari-arian. May direktang kaugnayan sa kanilang kababaang-loob na lubos na nagtitiwala at dumedepende sa Diyos.

Mateo 5:3 “Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit.

Mateo 6:19-21 “Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa; dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit; doo'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso.”

Mga Tagubilin: Magtiis at Manatiling Tapat Hanggang Wakas

Pahayag 2:10 Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka! Ipabibilanggo ng diyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok; magdurusa kayo sa loob ng sampung araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan

1. Huwag Matakot

Ang Takot ay kalaban ng Pananampalataya, hindi sila maaaring pagsamahin. Kung saan naroroon ang pananampalataya, ay naroon din ang kapayapaan at kalinawan ng isipan.

2 Timoteo 1:7 Sapagkat ang espiritung ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili.

Juan 20:19 Kinagabihan ng araw ding iyon na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Judio, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, “Sumainyo ang kapayapaan!”

2. Makinig!

Ang pakikinig sa Bibliya ay nangangahulugan nang pagsasapuso at pagtupad dito.

Juan 10:27 Nakikinig sa akin ang aking mga tupa; nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin.

Santiago 1:22 Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili.

3. Humanda sa Pagsubok: Ipinahihintulot ng Diyos. Tatlong Katangian:

1. May Tanging Pamamaraan: Ipabibilanggo ng diyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok

2. May Takdang Panahon: magdurusa kayo sa loob ng sampung araw.

3. May Pakikialam ng Diyablo: Ipabibilanggo ng diyablo

Ang ating pag-asa: Nasa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay; nasa Kanyang kapahintulutan, kaya maaasahan natin ang Kanyang pagtulong at ang mabuting pakinabang nito sa ating mga buhay.

4. Manatiling Tapat Hanggang Wakas / Kamatayan!

Pahayag 2:10 Manatili kang tapat hanggang kamatayan

Mateo 24:13 Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas.

Filipos 2:5-8 Nawa'y magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Cristo Jesus.

Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos, at namuhay na isang alipin.

Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus.

Ang Gantimpala sa mga Magtatagumpay: Korona ng Buhay at Pagtatagumpay sa Pangalawang Kamatayan

Pahayag 2:10-11 Manatili kang tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay.

“Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya!

“Ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan.”

1 Corinto 15:24-26 At darating ang wakas, kapag naibigay na ni Cristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat si Cristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan.

Pagtatapos:

Pahayag 20:4-6 At nakakita ako ng mga trono, at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Cristo sa loob ng sanlibong (1,000) taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang hindi natatapos ang sanlibong (1,000) taon. Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan, sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Cristo, at maghahari silang kasama niya sa loob ng sanlibong (1,000) taon.

Pahayag 21:8 Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay-tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa diyus-diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling—ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan.”Address

122 Lawaan St., Lumangbayan,
Calapan City, Oriental
Mindoro, 5200 Philippines

Contacts

Email: [email protected]  Mobile: +63950-679-1025